Керівництво навчальним закладом здійснюється на основі принципів демократизму, гуманізму, свободи і відповідальності, поєднання колегіального та одноосібного управління.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими

зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.


Серед компетенцій конференції :


- визначення головних напрямків діяльності навчального закладу; розглядання питань навчально-виховної, методичної і фінансово - господарської діяльності навчального закладу;

- обирання Правління навчального закладу;

- заслуховування звіту директора і голови правління навчального закладу.

- прийняття Статуту навчального закладу, внесення до нього змін і доповнень з наступним затвердженням власником та реєстрацією в чинному порядку.


У період між загальними зборами (конференціями ) діє Рада навчального закладу та Правління навчального закладу.


Рада навчального закладу діє з метою втілення визначених Конференцією завдань, колегіальності ухвалення рішень, гласності, а саме - продуктивного та цілеспрямованого залучення батьківської спільноти.

Кількість засідань Ради навчального закладу визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.


Метою діяльності Правління навчального закладу є:

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- організація виконання рішень конференцій;

- визначення разом з педагогічною колегією доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини, згідно з принципами вальдорфської педагогіки;

- прийняття рішень про створення при навчальному закладі навчально-виробничих приміщень та майстерень;

- прийняття рішень про забезпечення соціальних потреб колективу; погодження кошторису, участь у формуванні бюджету навчального закладу та контроль за використанням останнього;

- спільно з директором представляти інтереси навчального закладу в державних та громадських організаціях;

- складання та затвердження правил внутрішнього розпорядку.

Основними завданнями Правління є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та громадськими інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно - педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і вихованців та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- налагодження партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

До Правління обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІІ ступеню навчання, батьків і громадськості.

Представництво в Правлінні й загальна його чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Половина з них є членами педагогічної колегії. Термін роботи - 3 роки.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Правління з будь-яких причин приймається загальними зборами.

На чергових виборах склад Правління оновлюється не менше, ніж на третину.

Очолює Правління навчального закладу голова, який обирається із складу правління.

Голова Правління може бути членом педагогічної колегії.

Головою Правління не можуть бути директор та його заступник.

Для вирішення поточних питань Правління може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків у роботі.

Склад комісії і зміст її роботи визначається Правлінням.

Члени Правління мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно - масових заходів.

Статут школи

Кiлькiсть переглядiв: 280