За 25 років із невеликої школи, яка виникла з ініціативи батьків та вчителів, сформувався Вальдорфський НВК м. Дніпро. У школі навчаються понад 330 учнів у 1 – 11 класах та 50 дітей в дитячому садку.

Для задоволення освітніх потреб учнів у школі працюють:

2 підготовчі групи повного дня;

1 - 11 класи за програмами, визначеними Міністерством освіти і науки України для вальдорфських шкіл.

/Files/images/2.jpg/Files/images/3.jpg


Вальдорфська школа м. Дніпро забезпечує цілісне впровадження системи вальдорфської педагогіки з її основними інноваціями:


- орієнтація навчального плану на духовні і фізичні потреби кожної вікової групи учнів:

Особливістю вальдорфської педагогіки є те, що процес навчання будується відповідно до вікових особливостей дитини. Тому зміст освіти на першому (дитячий садок) та другому (1-8 класи) ступенях базується не на предметно-інформаційній методології, а на образно-інтегративному уявленні про навколишній світ. Практичні, наочні форми навчання у цей час превалюють над абстрактно-теоретичними, що відповідає віковим особливостям другого семиріччя. На третьому ступені зміст, методи та форми навчання набувають нових рис. У старшій школі, що відповідає віковим особливостям розвитку підлітка, особливого значення набуває здатність до самостійного погляду, судження та аналізу. Знання, отримані та пережиті раніше, тепер переходять на предметно-інформаційний рівень. Це знаходить відображення у методах викладання навчального матеріалу. Воно здійснюється на основі феноменологічного підходу: через опис та характеристику феномена, що розглядається, аналіз та введення відповідного поняття. Такі методи навчальної діяльності стимулюють пошукову активність та пізнавальний інтерес учнів, сприяють усвідомленню власних можливостей, формуванню адекватної самооцінки, створюють умови для самореалізації учня відповідно до його здібностей та


- принцип «класного вчителя», який веде свій клас з 1 по 8;

Викладання основних предметів з 1 по 6 або 8 клас здійснює один учитель, який спостерігає учня протягом цих років і допомагає формуванню духовно-душевних якостей дитини.


- акцент на художній компонент навчального процесу через живопис, музику, евритмію; формування вольової сфери дітей через практичну діяльність з різноманітними ремеслами:

Значну частину навчального плану складають предмети творчого, естетичного напряму, ремéсла. Через живопис, музику, евритмію, різноманітну практичну діяльність учні мають можливість розвивати вольову, емоційну та інтелектуальну сфери.


- запровадження «гігієнічної» організації навчання, орієнтація на ритм дня, тижня, року:

Коли у школі ми працюємо над Розкладом уроків та епох, то намагаємося враховувати ритм дня та річний цикл. Організація дня, тижня, четверті, року грунтується на ритмах людського душевного життя, а саме активності\пробудженності – «сну», «вдоху»-«видиху» (стан зосередженності, довільної уваги, внутрішнього зусилля – розслаблення ), запам’ятовування – забування і т.п. Так, наприклад, зранку дитина краще, більш природньо сприймає мисленнєву діяльність. Тому шкільний день розпочинається предметами, які передбачають розуміння, усвідомлення, мисленнєві уявлення (мова, математика, біологія, хімія і т.д.). Ці предмети викладаються у формі Головного уроку впродовж «епохи». Після цього йдуть предмети, що потребують систематичного, ритмічного повторення (іноземні мови, музика, живопис, ремесла і т.п.). Предмети, що задіюють здебільшого вольові сили учнів, найкраще всього розміщувати у кінці навчального дня. До речі, навчальний рік, вцілому, також завершується навчальними практиками, походами. У розкладі епох «чергуються» епохи точних та гуманітарних дисциплін. Наприклад, після епохи історії діти можуть розпочати роботу з геометричними явищами. Яскравим прикладом річного ритму є свята у вальдорфських школах. Кожна пора року ознаменована своїми подіями, символами та переживаннями.


- викладання навчальних дисциплін «епохами» (3-4 тижні) :

Важливою інновацією, що реалізується у вальдорфських школах, є викладання навчального матеріалу “епохами”. Відповідно до цього принципу, у вальдорфській школі виділяються Головні уроки та спеціальні предмети. Головний урок проводиться щоденно і займає дві навчальні години (100хв). Викладання здійснюється “епохами” по 3–4тижні, що дає змогу для органічного, послідовного розвитку матеріалу протягом «епохи».

Методика навчання будує свій зміст на ритмічній зміні трьох фаз: пізнання, розуміння та оволодіння. Учні отримують можливість, поряд із змістом, оволодіти індуктивним методом, котрий робить можливим погляд на світ через придбання власного досвіду на основі пізнання, а не через призму наданих теорій. Відсутність традиційної оцінки у балах (до 7 класу включно) дає змогу знизити рівень тривожності, забезпечити емоційну стабільність та посилити внутрішню мотивацію, яка ґрунтується на інтересі до знань, а не на зовнішніх стимулах. Активність учнів на уроках дуже висока, хоча і різна за якістю, залежно від особистих здібностей дитини.


- викладання іноземних мов з 1 класу за особливими методиками;

Навчальний план нашої школи передбачає вивчення двох іноземних мов, німецької та англійської. У 1-му класі діти починають опановувати одну іноземну мову. У більшості випадків, це буває німецька мова. Починаючи з 2-го класу, викладається ще й англійська мова. Викладання іноземних мов у вальдорфській школі має свої методичні особливості. Перш за все, створюється мовне середивище, щоб дитина мала можливість зануритися у особливості іноземної мови, пережити її. У початковій школі акцент робиться на мовленнєвому компоненті та ігровій діяльності; після 9-ти років розпочинається поступове оволодіння граматичними явищами.


- щотижневі конференції вчителів з метою постійного оновлення системи:

Педагогічну діяльність школи безпосередньо визначає, і це відмінна риса вальдорфських шкіл, колегіальний орган – педагогічна колегія, до складу якої входять усі вчителі та працівники, котрі безпосередньо працюють з учнями. Саме на щотижневих засіданнях колегії відбувається обговорення усіх питань педагогічної роботи та організації діяльності школи: від проблем дидактики і методики до поточних проблем викладання предметів і організаційних питань.

Говорячи про роль педагогічної колегії, слід акцентувати увагу на такому важливому моменті: на її щотижневих засіданнях кожний вчитель доповідає про роботу у своєму класі. Це дозволяє, з одного боку, здійснювати контроль за станом справ і колективно шукати шляхи подальшого удосконалення роботи, а з іншого – це важливий засіб постійного збагачення практичним досвідом, підвищення майстерності кожного педагога.


- колегіальне самоврядування школи:

«Освіта майбутнього потребує свободи як умови творчої ініціативи. Така свобода може розвиватися на принципах самоуправління шкільним життям». Управління справою виховання та навчання, з якого власне зростає духовна складова суспільного життя, має бути у руках тих, хто безпосередньо виховує та навчає – такі керівні принципи ми беремо за оріентир організації управлінської діяльності у нашій школі, коли кожен вчитель, крім викладацької діяльності, проявляє ініціативу і бере на себе відповідальність щодо вирішення та супроводу загальношкільних проблем.


- спільна робота вчителів та батьків:

Плідна взаємодія батьків та вчителів у прагненні зрозуміти дитину, характер її індивідуальності, її життя у сім’ї та серед однокласників у школі, в суспільному оточенні, відіграє важливу роль у розбудові нашої шкільної спільноти та у створенні гідних умов виховання. У нашій школі ми практикуємо різні шляхи та організаційні форми співпраці, що сприяє гармонізації стосунків школи та сім’ї, серед яких, наприклад, вивчення особливостей сім’ї, її соціальних умов, консультативна, інформаційно-просвітницька, практично-організаційна діяльність.


Безумовно, ці важливі педагогічні ідеї та новації потребують ґрунтовного осмислення, розвитку та адаптації до умов навчання та виховання в освітніх закладах України. Тому, досягнення в роботі педколективу мають не лише практичне, а й науково-теоретичне значення.


Вальдорфська школа м. Дніпро вже на даному етапі є опорною школою, яка надає живі імпульси для підтримки тих педагогічних закладів та вальдорфських ініціатив, що існують зараз не лише в області, а й в Україні. На базі школи проходять педагогічну практику вчителі та вихователі з Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, тощо.

Матеріально-технічне забезпечення школи дає можливості для якісного проведення навчально-виховного процесу та позашкільної діяльності. Цьому сприяють 12 класів - кабінетів, медіатека, бібліотека, кабінети живопису, ліплення, рукоділля; 3 майстерні, евритмічна зала, актова зала. Школа в достатній мірі забезпечена методичною літературою, наочністю, музичними інструментами, іграшками, матеріалами та інструментами для технологій. Разом з тим, щороку прагнем оновити та урізноманітнити необхідний навчальний інвентар.

Кiлькiсть переглядiв: 4560